Translate site

Bakgrundsvariationer

Alla de elever som vi på Oasen tar emot och förbereder för eventuella klassplaceringar har en annan bakgrund än svensk. De här eleverna kommer från olika länder, har olika erfarenheter och bär med sig olika upplevelser.
Begreppet "invandrarelever" används ibland. Det här begreppet är ett felaktigt begrepp som inte passar alla. Orsaken till det sistnämnda påståendet är följande:

I vissa fall är eleverna, barn till asylsökande föräldrar/förälder. I andra fall kan de vara barn till flyktingar/flykting, eller så är de barn till anknytningsinvandrare eller är själva anknytningsbarn. Alltså de har inte invandrat själva, utan det är föräldern eller föräldrarna som har invandrat, flytt eller sökt asyl.

Däremot finns det en liten grupp som kallas för ensamkommande asylbarn som kommer hit utan sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare.

Kvotflyktingbarn


Barn till kvotflyktingar kallas för kvotflyktingbarn, men vem är kvotflykting? Flyktingkvoten är i första hand avsedd för flyktingar och andra personer i behov av skydd. FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) presenterar sådana ärenden när andra möjligheter är uttömda. Med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land som han är medborgare i därför att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd. Även andra skyddsbehövande kan tas ut på kvoten.

Flyktingbarn


Barn till en flykting, men vem är flykting? Sverige har skrivit på FN:s flyktingkonvention. Det betyder bland annat att Sverige måste ge de personer asyl som är flyktingar enligt konventionen.

Konventionsflykting är den som har skäl att vara rädd för förföljelse i sitt hemland på grund av:

  • sin ras
  • sin nationalitet
  • att han eller hon tillhör en viss samhällsgrupp
  • sin religiösa eller politiska uppfattning.
Enligt svensk lag kan även personer som inte är konventionsflyktingar få asyl här. I lagen kallas dessa personer skyddsbehövande. Skyddsbehövande är den som har lämnat sitt hemland och:
  • har starka skäl att vara rädd för till exempel dödsstraff eller tortyr
  • behöver skydd på grund av krig eller miljökatastrof i sitt hemland
  • är rädd att bli förföljd på grund av sitt kön eller sin homosexualitet.
Personer som har starka humanitära skäl kan också få stanna i Sverige. Det gäller till exempel den som lider av någon livshotande sjukdom som han eller hon inte kan få behandling för i hemlandet.

En person som får asyl i Sverige får i regel permanent uppehållstillstånd, vilket betyder att han eller hon kan få bosätta sig här för gott. Sverige kan också bevilja tidsbegränsade tillstånd i vissa fall. När kriget i Kosovo rasade på 1990-talet fick till exempel 3 700 personer därifrån tillstånd att vistas i Sverige under elva månader.

Asylsökande barn


De flesta asylsökande barn kommer hit tillsammans med en av eller båda sina föräldrar. Som barn räknar man personer under 18 år.

Asylsökande barn och ungdomar har inte skolplikt, men kommunen ansvarar för att de asylsökande barn och ungdomar som vill gå i skolan erbjuds en plats på samma villkor som andra barn och ungdomar i kommunen. Det gäller förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Barn över 16, som har påbörjat gymnasiestudier före 18 års ålder, har rätt till gymnasieutbildning. De kan också delta i den organiserade verksamhet som vi ordnar för vuxna.

Asylsökande barn har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn i samhället. Det är landstingen som svarar för vården. Landstingen får ersättning av staten, genom Migrationsverket, för vården av asylsökande.

Flera hundra barn utan vårdnadshavare kommer till Sverige varje år. Dessa barn bor ofta på något av Migrationsverkets grupphem. På grupphemmet finns det personal dygnet runt. Ibland finns det släktingar i Sverige som barnet kan få bo hos.

Anknytningsbarn


Om man är ogift, under 18 år och föräldrarna/föräldern bor i Sverige.

Källa:(www.migrationsverket.selänk till annan webbplats)

Uppdaterad: 2012-01-24 

Sidansvarig: Henrik Arenvang 0581-811 86