Translate site

Rättvisa barnomsorgsavgifter i Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun kommer att genomföra en kontroll av de barnomsorgsavgifter som betalades in för 2013. De inkomstuppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket. Beslutet att genomföra avgiftskontrollen har tagits av en enig barn- och utbildningsnämnd.

Alla vårdnadshavare har ett ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Lindesbergs kommun kommer nu följa upp att rätt avgift debiterats. Kontrollen kommer att genomföras under hösten 2015.

– Det här är en rättvise- och trygghetsfråga. För oss är det viktigt att alla familjer behandlas lika och betalar rätt avgift, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn (S).

Claes Wilson, IT-samordnare i barn- och utbildningsförvaltningen förklarar hur kontrollen kommer att gå till:

– Om kontrollen visar på fel i barnomsorgsavgifterna justeras dessa i efterhand. Har vårdnadshavaren betalat för mycket görs en utbetalning under våren 2016. Skulle kontrollen däremot visa att vårdnadshavaren betalat för lite skickas en retroaktiv faktura ut.

– Vi genomför en kontroll för inkomståret 2013 eftersom Skatteverket ännu inte har uppgifterna för 2014 klara. Barn- och utbildningsnämndens beslut innebär att vi framöver kommer att utföra den här kontrollen årligen, avslutar Claes Wilson.

Alla föräldrar som fick en barnomsorgsräkning under 2013 kommer att få ett informationsbrev om inkomstkontrollen i månadsskiftet oktober - november.

Björn Österby
Utvecklingsstrateg