Translate site

Prislistor kommunala verksamheter

Avser 2018. Beslutade av BUN 2017-12-11

Förskola

Verksamhet

Totalt bidrag

Förskola

106 549


I bidrag per faktiskt barn ingår undervisning, läromedel och utrustning, elevvård och hälsovård, måltider, lokalkostnader och administration samt ett avdrag för taxor och avgifter.

Driftbidraget grundas på lön 2018, inklusive årets löneökning.

Grundskola

Verksamhet

Totalt bidrag

FSK-klass

66 016

GR 1-3

72 564

GR 4-6

79 977

GR 7-9

99 371

Fritidshem

25 582


I bidrag per faktiskt barn ingår undervisning, läromedel och utrustning, elevvård och hälsovård, måltider, lokalkostnader och administration samt ett avdrag för taxor och avgifter.

Driftbidraget grundas på lön 2018, inklusive årets löneökning.

Gymnasieskola

Verksamhet

Totalt bidrag

Barn- & fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete

104 489

Bygg och anläggningsprogrammet, husbyggnad

122 791

El och energiprogrammet, elteknik

128 399

Ekonomiprogrammet, ekonomi/juridik

99 459

Estetiska programmet, estetik och media

113 016

Estetiska programmet, musik

132 659

Fordons och transportprogrammet, personbil

127 118

Fordons och transportprogrammet, lastbil och mobila maskiner

143 306

Fordons och transportprogrammet, transport

160 518

Humanistiska programmet, språk

110 947

Introduktionsprogrammet, språkintroduktion

112 697

Introduktionsprogrammet, preparandutbildning

133 200

Introduktionsprogrammet, yrkesintroduktion

134 321

Introduktionsprogrammet, individuellt alternativ

135 385

Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap

96 150

Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap och samhälle

96 150

Restaurang och livsmedelsprogrammet, kök och servering

123 155

Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap

98 541

Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, information och kommunikation

98 541

Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap

99 091

Teknikprogrammet, teknikvetenskap

124 239

Teknikprogrammet, informations- och medieteknik

124 239

Vård och omsorgsprogrammet

104 893


I total kostnad ingår måltider, lokalkostnad administration, overheadkostnader samt övrig kostnad. I övrig kostnad ingår undervisning, arbetslivsorientering, kompetensutveckling, skolledning, läromedel och utrustning, leasingkostnader, datorer och maskiner som ingår i undervisning, korttidsinventarier, skolbibliotek, elev- och hälsovård mm. Skolskjuts, tilläggsbelopp och hemspråk ingår inte i bidragsbeloppet. Idrottsprofil tillkommer på beloppet.

Programinriktat individuellt val - Priset består av programkostnad + 10 000 kr, max 2 terminer.
Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programinriktnings pris.
Samverkansavtal med Örebro kommun finns.

Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika verksamheterna och bidragen utgår från budgeterat antal elever.

Grundsärskola

Verksamhet

Per helår

Per termin

Grundsärskola

406 148

203 074

Träningssärskola

478 244

239 122

 

Gymnasiesärskola

Verksamhet

Per helår

Per termin

Individuellt program

488 216

244 108

Fordonsvård och godshantering

495 345

247 673

Fastighet, anläggning och byggnation

495 345

247 673

Hotell, restaurang och bageri

495 345

247 673

Hälsa, vård och omsorg

493 845

246 923

Samhälle, natur och språk

493 845

246 923

 

Idrottsprofil

Verksamhet

Per helår

Per termin

Fotboll, handboll, rytmisk gymnastik och volleyboll

16 500

8 250

Övriga idrotter

10 000

5 000

 
Judogymnasiet har riksintag vid Lindeskolan och Lindesbergs kommun får ett bidrag från Svenska Judoförbundet. Det medför att hemkommunen inte betalar för idrottsprofil judogymnasiet.

Uppdaterad: 2017-12-22 

Sidansvarig: Henrik Arenvang 0581-811 86