Translate site

Prislistor fristående huvudmän

Avser 2018. Beslutade av BUN 2017-12-11

Förskola

Verksamhet

Totalt bidrag

Förskola

113 419

I bidrag per barn ingår undervisning, läromedel och utrustning, elevvård och hälsovård, måltider, lokalkostnader och administration. Moms 6 % ingår samt ett avdrag för taxor och avgifter.

Driftbidraget grundas på lön 2018, inklusive årets löneökning.

Grundskola

Verksamhet

Totalt bidrag

FSK-klass

69 977

GR 1-3

75 831

GR 4-6

84 775

GR 7-9

105 333

Fritidshem

26 337


I bidrag per barn ingår undervisning, läromedel och utrustning, elevvård och hälsovård, måltider, lokalkostnader och administration. Moms 6 % ingår samt ett avdrag för taxor och avgifter.

Driftbidraget grundas på lön 2018, inklusive årets löneökning.

Gymnasieskola

Verksamhet

Totalt bidrag

Barn- & fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete

105 550

Bygg och anläggningsprogrammet, husbyggnad

125 532

El och energiprogrammet, elteknik

131 655

Ekonomiprogrammet, ekonomi/juridik

100 058

Estetiska programmet, estetik och media

114 860

Estetiska programmet, musik

136 305

Fordons och transportprogrammet, personbil

130 257

Fordons och transportprogrammet, lastbil och mobila maskiner

147 930

Fordons och transportprogrammet, transport

166 723

Humanistiska programmet, språk

112 601

Introduktionsprogrammet, språkintroduktion

114 511

Introduktionsprogrammet, preparandutbildning

136 897

Introduktionsprogrammet, yrkesintroduktion

138 994

Introduktionsprogrammet, individuellt alternativ

139 282

Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap

96 445

Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap och samhälle

96 445

Restaurang och livsmedelsprogrammet, kök och servering

125 930

Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap

99 056

Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, information och kommunikation

99 056

Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap

99 656

Teknikprogrammet, teknikvetenskap

127 113

Teknikprogrammet, informations- och medieteknik

127 113

Vård och omsorgsprogrammet

105 991


I total kostnad ingår måltider, lokalkostnad administration, overheadkostnader samt övrig kostnad. I övrig kostnad ingår undervisning, arbetslivsorientering, kompetensutveckling, skolledning, läromedel och utrustning, leasingkostnader, datorer och maskiner som ingår i undervisning, korttidsinventarier, skolbibliotek, elev- och hälsovård mm. Skolskjuts, tilläggsbelopp och hemspråk ingår inte i bidragsbeloppet. Idrottsprofil tillkommer på beloppet.

Programinriktat individuellt val - Priset består av programkostnad + 10 000 kr, max 2 terminer.
Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programinriktnings pris.
Samverkansavtal med Örebro kommun finns.

Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika verksamheterna och bidragen utgår från budgeterat antal elever.

Grundsärskola

Verksamhet

Per helår

Per termin

Grundsärskola

430 516

215 258

Träningssärskola

506 938

253 469

Gymnasiesärskola

Verksamhet

Per helår

Per termin

Individuellt program

517 509

258 754

Fordonsvård och godshantering

525 066

262 533

Fastighet, anläggning och byggnation

525 066

262 533

Hotell, restaurang och bageri

525 066

262 533

Hälsa, vård och omsorg

523 476

261 738

Samhälle, natur och språk

523 476

261 738

Uppdaterad: 2017-12-22 

Sidansvarig: Henrik Arenvang 0581-811 86