Translate site

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är lokaliserad på Lindeskolans gymnasieskola i Lindesberg. Utbildningen vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, tidigare benämnt utvecklingsstörning, och är fyraårig och frivillig.

Gymnasiesärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättningen utbildning som är anpassad för dem. Gymnasiesärskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Utbildningen ska stimulera personlig utveckling, social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är gymnasiesärskolan mycket flexibel så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Utbildningen i gymnasiesärskolan kan anpassas utifrån varje individs förutsättningar, genom att elever på nationella program i gymnasiesärskolan kan läsa kurser enligt gymnasieskolans ämnesplaner eller ämnesområden från gymnasiesärskolans individuella program. Elever på individuella program i gymnasiesärskolan kan läsa kurser från gymnasiesärskolans nationella program.

Lindesberg måste bedöma om en sökande till gymnasiesärskolan tillhör målgruppen. Att den sökande gått i grundsärskolan räcker alltså inte som grund för mottagande i gymnasiesärskolan. I de flesta fall kan elever som har gått i grundsärskolan fortsätta i gymnasiesärskolan, men Lindesbergs kommun kan i vissa fall behöva komplettera tidigare underlag inför bedömningen av om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolan i Lindesbergs kommun erbjuder det individuella programmet och fyra yrkesinriktade nationella program.

Det individuella programmet i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är ytterligare anpassad utifrån elevens förutsättningar. Eleven läser ämnesområden istället för ämnen.

De nationella programmen ska förbereda eleverna för ett yrkesliv. Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser minst 22 veckor. Genom det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) får eleverna konkreta erfarenheter från arbetslivet.

Om du vill läsa mer om läroplanen och kursplanerna kan du göra det på Skolverkets webbplats www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2018-01-23 

Sidansvarig: Gunnar Stengarn 0581-811 81

Kontakt

Rektor
(särskolan)
Gunnar Stengarn
0581-811 81

Gunnar Stengarn, Foto: Lindesbergs kommun

Kontakt

Arbetsrum nationella program
0581-813 11

Jennie Anderbert
specialpedagog inriktning gymnasiesärskolans nationella program
0581-813 75

Arbetsrum individuella programmet
0581-813 37

Ingalill Hansen
specialpedagog inriktning gymnasiesärskolan individuella program
0581-813 89