Translate site

Bryggprogram Lindesberg

Närheten till vattnet - stadens vackra läge vid Stora Lindessjön och Bottenån - är av stor betydelse för Lindesbergs attraktionskraft och är viktig för stadens invånare. Det vattennära läget är betydelsefullt både ur ett skönhets- och ett friluftsperspektiv.

Parkerna längs med Strandpromenaden, på Loppholmen och vid andra grönområden längs sjön och ån ger goda möjligheter till kontakt med vattnet. Kring sjön finns också en mycket populär vandringsled, Lindessjön runt.

Vattnet, både sjön och ån, utnyttjas av många människor för bad så väl som för båtliv. Många som bor längs ån äger båtar och under årens lopp har ett stort antal bryggor anlagts, både på privat och på kommunal mark.

För att vägleda utvecklingen av årummet genom staden som rekreationsresurs och som underlag för riktlinjer för bryggor på kommunal mark, har Lindesbergs kommuns tillväxtutskott beslutat att ta fram ett bryggprogram.

Grunden i bryggprogrammet är att ingen privatisering ska tillåtas av det gemensamma årummet på kommunal mark.

Programmet utgår från var det planlagts för bryggor, var det idag finns bryggor, landskapsbilden, bad - och rekreationsmöjligheter för allmänheten, samt tidigare planering. Programmet ska ge förslag på områden där bryggor bör tillåtas, var det inte är lämpligt att ha bryggor, samt idéer till utveckling av rekreationsmöjligheter längs ån och delar av Lindesjöarna.

Uppdaterad: 2018-05-16 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30


Bryggprogrammet har flera syften.
Det redovisar var på den kommunala marken bryggor kan tillåtas och
var andra intressen ska ha företräde.

Programmet anger också hur strandmiljön inom tätorten kan utnyttjas och utvecklas för att göra årummet längs Bottenån till en ännu större rekreationstillgång för kommuninvånare och besökare.


Bryggplanen avgränsas geografiskt till att omfattaå rummet längs Bottenån från badplatsen vid Norsviken till utloppet vid Loppholmen, Loppholmen,
strandkanten utanför Lindesbergs arena, Strandpromenaden, Fingerboäng, västra sidan
av Pälsärmen ner till Näsets naturreservat, samt
Lilla Lindesjöns sydvästra strand.

Programmet sträcker sig till år 2030.