Translate site

Fördjupning av översiktsplan för Frövi

FÖP Frövi

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort, på uppdrag av Lindesbergs kommun. Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 23 mars - 28 maj 2017.

Planens syfte är att visa en tydlig inriktning för den framtida utvecklingen av Frövi. Planen ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Frövi genom att styra olika typer av markanvändning till de platser där de är bäst lämpade. Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av de centrala delarna i anslutning till Frövi station.

Nu ska inkomna synpunkter gås igenom och en samrådsredogörelse arbetas fram. I samrådsredogörelsen redovisas och kommenteras inkomna synpunkter. En reviderad version av planförslaget kommer sedan ställas ut i det sk. "utställningsskedet" under hösten 2017. Det är en andra möjlighet att studera och kommentera planförslaget.

Uppdaterad: 2017-06-07 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Upplysningar om planen lämnas av

Per Lilja
Fysisk planerare
0581-810 81