Translate site

Orter i Lindesberg och deras historia

Lindesbergs kommun har ca 23 000 invånare och är en del av Bergslagen. Kommunen tillhör Örebro län och ligger i Västmanlands landskap.

Det är lätt att ta sig till och från Lindesberg. Inom 45 minuter finns Örebro flygplats och med tåg eller buss kan du ta dig till större knutpunkter. Med bilen har du 4 mil till Örebro och 20 mil till Stockholm.

Fellingsbro

18 km nordväst om Arboga finner du Fellingsbro. Det är beläget strax norr om Arbogaån och är en industri- och villaort.

Fellingsbro består av slättbygd längs Arbogaån och dess biflöden, omgiven av småbrutna odlingsbygder samt av skogsområden i norr och på höjdsträckningen Käglan i söder. Inom området finns ca 430 fornlämningar. Några stenåldersboplatser med gropkeramik finns på skogsbranten i söder, och ett fåtal rösen kan vara från bronsåldern. Flertalet fornlämningar härrör dock från yngre järnåldern och är i regel belägna på små gravfält vid byarna i jordbruksbygden. Dessa har sannolikt bebyggts först under vikingatid. Tre fornborgar är kända.

Över Käglan leder en gammal färdväg, invid vilken bl.a. finns en medeltida ruin.

Den ovanligt stora treskeppiga stenkyrkan härstammar till sina äldsta delar troligen från 1200-talet, men byggdes om och till senare under medeltiden till sin nuvarande storlek. Sannolikt är det också då det ursprungliga tornet byggdes på. Vid en omfattande ombyggnad 1806-11 omgestaltades kyrkan helt i nyklassicistisk anda. Altaruppsatsen är gjord av Olof Gerdman 1744. Ett altarskåp från ca 1515, tillverkat i Antwerpen, är också bevarat liksom en gotländsk dopfunt från 1200-talet. Båda klockorna är medeltida; storklockan är från 1460. På kyrkogården står en kastal från 1200-talet.

Spannarboda kyrka, den norra församlingsdelens kyrka, är en tornlös träkyrka med valmat skiffertak, uppförd 1923.

Frövi

18 km sydöst om Lindesberg finner du Frövi som är beläget vid sjön Väringens norra ände. Frövi är en järnvägsknut.

Den största industrin är Korsnäs Frövi med tillverkning av kartong och pappersmassa. Strax utanför Frövi ligger Hinseberg, kriminalvårdsanstalt för kvinnor.

Pendling till Örebro, Arboga och Lindesberg är vanligt.

Frövi består av småbruten odlingsbygd vid sjön Väringen, nu delvis tätbebyggd. Bortsett från lösfynd från stenåldern och ett röse är fornlämningar ej kända.

Kyrkan av sten med torn och absidformat kor byggdes 1858-60, varvid den föregående medeltidskyrkans korsarmar från 1790-talet behölls. Koret har kalk- och glasmålningar av Einar Forseth från 1919. Kyrkan ligger i Näsby församling.

Guldsmedshyttan 

15 km nordväst om Lindesberg ligger Guldsmedshyttan. Bruksnäringen på orten har anor sedan mitten av 1500-talet. Största arbetsgivare är Vestas Castings Guldsmedshyttan AB.

Guldsmedshyttan bröts 1917 ur Linde socken som egen församling. Den nygotiska korskyrkan av tegel med smalare kor och sidoställt torn invigdes 1895.

Gusselby

5 km nordväst om Lindesberg. Gusselby är bostadsort och ligger vid riksväg 68.

Lindesberg

Tätort och centralort (stad) i Lindesbergs kommun. 40 km norr om Örebro. I Lindesberg, som tidigare dominerades av den omkringliggande Bergslagens järnhantering, är kommunen, lasarettet och Meritor AB (verkstadsindustri) stora arbetsgivare.

Lindesberg består av flera mindre dalgångsbygder i Arbogaåns sjösystem, omgivna av kuperad skogsmark.

Hyttplatser, många med bevarade ruiner, hammarplatser och talrika gruvhål är lämningar efter den bergshantering, som skapade den nuvarande bygden från och med medeltiden. Kyrkan av sten härrör troligen från 1300-talet. Den breddades och gjordes treskeppig vid en ombyggnation som slutfördes 1658. I och med detta fick kyrkan sin nuvarande kvadratiska form. Tornet stod färdigt 1683. Kyrkan skadades svårt vid en brand 1869 men återuppfördes. Tornspiran tillkom 1920-22. Korfönstren har glasmålningar av Gunnar Torhamn. En oljemålning från 1600-talet tillskrivs Gerrit van Honthorst.

Löa

Löa är en liten by i norra delarna av Lindesbergs kommun. Byn är uppdelad i Östra Löa och Västra Löa och skiljs åt av riksväg 50 (mellan Örebro och Falun) som passerar genom den vidsträckta byn. Postadress är Kopparberg, vilket kan ställa till förtret för att identifiera var byn befinner sig.

Löabygden är präglad av den jordbruksbygd som förvaltats av självägande bönder (till skillnad från församlingens östra delar som utgjorts av arrenderande bönder), samt av Löa Hytta, som än idag är i drift av hyttlaget, dock utan annan verksamhet än museal.

Ramsberg

25 km norr om Lindesberg ligger byn Ramsberg vid sjön Glien. Här finns en del småföretag.

Ramsberg består av flera små dalgångsbygder, omgivna av bruten och skogig bergslagsterräng. Lågtekniska järnframställningsplatser från järnåldern finns, i övrigt saknas förhistoriska fornlämningar. Ca 15 hyttruiner och talrika gruvhål är från senare bergshantering.

Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och smalare halvrunt kor byggdes 1788-90 och ersatte en träkyrka från 1673. Altaruppsatsen från 1723 är utförd av Caspar Schröder.

Rockhammar

15 km sydost om Lindesberg ligger byn Rockhammar vid Sverkestaån. Här finns en del industriverksamhet, bl.a. Korsnäs Rockhammar AB (pappersbruk).

Storå

15 km norr om Lindesberg finner du Storå vid sjön Råsvalen. Storå är industri- och bostadsort. Storå och Guldsmedshyttan ligger mycket nära varandra och för en utomstående är det svårt att veta var den ena byn slutar och nästa börjar.

Stråssa

20 km norr om Lindesberg ligger Stråssa. Stråssa var tidigare gruvort; numera finns en del mindre verksamheter.

Vedevåg

10 km sydost om Lindesberg ligger Vedevåg. Här finns Wedevåg Tools AB (verktyg) och Wedevåg Färg AB (färg och lacker). Dessa företag har sina rötter i Wedevågs Bruks AB, med anor från 1538.

Det åttkantiga kapellet av sten byggdes 1836-37 och ersatte ett träkapell från 1735. Efter restaurering överlämnades kapellet till Lindesbergs församling 1916.

Uppdaterad: 2015-04-16 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

0581-810 00 vx

Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

E-post