Translate site

Samordning av praktikplatser

Det råder stor efterfrågan på praktikplatser i Örebro län men det saknas en samlad överblick på området. Det skapar problem för dem som vill få kontakt med arbetslivet, men också för dem som kan tänka sig att ta emot praktikanter.

Det vill Nämnden för regional tillväxt åtgärda. Därför stödjer de Karlskoga kommun med 2,1 miljoner kronor över knappt två år, för att samordna pilotprojektet ”Praktiksamordning Örebro län”. Målsättningen är ett effektivare samarbete mellan kommuner, arbetsliv och utbildningssystem i hanteringen av praktikplatser.

Pilotprojektet ska resultera i att ett webbaserat praktikverktyg införs i kommunerna Karlskoga, Degerfors och Lindesberg.

Verktyget är tänkt att underlätta administrationen kring praktikplatserna, vilket på sikt kan leda till ett större utbud av praktikplatser som fördelas bättre över året. Projektet inleds i liten skala för att utökas till att omfatta alla grundskolor, gymnasier och yrkeshögskoleverksamheter i de tre kommunerna.

Mer information fås av enhetschef Magnus Sjöberg, Tillväxtförvaltningen