Translate site

Avgifter

Insatserna är i huvudsak kostnadsfria. Med det menas att det inte tas inte ut någon avgift för den omvårdnad, tillsyn eller det stöd som den enskilde är i behov av.

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för kost när barn och ungdomar vistas på kortidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Detta gäller korttidsboende, stödfamilj samt lägerverksamhet.

Enligt LSS framgår om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag är föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidraga till kommunens kostnader.

Uppdaterad: 2013-12-18 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84

Mer information

Information kostavgift

Mer information om bestämmelse för föräldrars skyldighet att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader och hur beräkning skall tillämpas finns beskrivet i cirkulär 2006:54 som SKL (Sveriges kommuner och landsting) ger ut.