Translate site

Avgifter

Insatserna är i huvudsak kostnadsfria. Med det menas att det inte tas ut någon avgift för den omvårdnad, tillsyn eller det stöd som den enskilde är i behov av.

Kostavgift

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för kost när barn och ungdomar vistas på kortidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Enligt LSS framgår om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag är föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidraga till kommunens kostnader.

Från och med 2017-01-01 gäller nya avgifter för kost när barn och ungdomar vistas på kortidsvistelse.Detta gäller korttidsboende, stödfamilj samt lägerverksamhet:

Ålder

Heldag

Halvdag

0-6

66 kr

36 kr

7-12

77 kr

40 kr

13-

89 kr

48 kr

 

Kl. 12.00 är brytpunkt för hel- halvdag.

Avgifterna kommer sedan årligen regleras med konsumentprisindex för livsmedel.

Uppdaterad: 2017-07-05 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84

Mer information