Translate site

Stöd vid funktionsnedsättning SoL och LSS

SoL - Socialtjänstlagen

Målet med insatserna enligt SoL är att personer med psykiska funktionsnedsättningar eller diagnosen utvecklingsstörning ska tillförsäkras skälig levnadsnivå och möjlighet att leva ett självständigt liv. Syftet är att ge dessa personer med långvarig funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning och möjlighet att bo kvar i det egna hemmet.

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har genom kommunen möjlighet att få hjälp med:
1.
Dagverksamhet - anpassade arbetsuppgifter med handledning.

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning eller diagnosen utvecklingsstörning har genom kommunen möjlighet att få:
2. Boendestöd - ett individuellt anpassat stöd i hemmet.
3. Kontaktperson - stödjande rehabiliterande, kortare tidsperiod med tydligt mål.

Boendestöd, dagverksamhet och kontaktperson är kostnadsfria insatser.

Vem har rätt till stöd ?
För att erhålla ovanstående stöd enligt 4 kap. § 1 SoL i Lindesbergs kommun ska man ha en svår psykisk/neuropsykiatrisk störning/sjukdom eller utvecklingsstörning. Detta orsakat av en funktionsnedsättning vilket ger funktionshinder i sådan grad att det inverkar på den dagliga livsföringen, stora sociala konsekvenser och nedsättningen ska även bedömas som långvarig.     

LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Målet med insatserna enligt LSS är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande, integritet och präglas av kontinuitet och helhetssyn.

För att ha rätt till insatser enligt LSS måste man tillhöra någon av nedanstående grupper:

  1. Med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Avlösarservice

Avlösarservice gör det möjligt för anhöriga/närstående att uträtta ärenden utanför hemmet eller få en stunds avkoppling. Avlösarservice innebär att personal från kommunen tillfälligt tar över omvårdnaden/stödet av den som har en funktionsnedsättning i dennes hem. Avlösarservice kan ges vid enstaka tillfällen men också regelbundet.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Barn och ungdomar som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för vuxna

Boendet kan utformas på olika sätt. Huvudformerna är gruppbostad, servicebostad eller annan anpassad bostad.

I gruppbostad och servicebostad ingår personalstöd.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en anpassad aktivering och sysselsättning för personer under 65 år.

Insatsen riktar sig till personer som, på grund av sin funktionsnedsättning, inte står till arbetsmarknadens förfogande eller studerar. Syftet är att ge stimulans, personlig utveckling och samvaro antingen i speciell gruppverksamhet i kommunen eller på annan anvisad arbetsplats.

Individuell plan

En individuell plan ska upprättas på den enskildes begäran och i samråd med denne. Den individuella planen kan beskrivas som den enskildes "karta" vilket ska ge en god överblick över planerade och beslutande insatser.

Den enskilde väljer själv vem som samordnar planen, vilka som ska medverka vid planens upprättande och vad planen ska innehålla. Kontakta handläggare om du vill upprätta en individuell plan.

Kontaktperson

En kontaktperson är en vän och medmänniska. Kontaktpersonen är ett komplement till anhöriga och vänner. Kontaktpersonen ska ge stöd i vardagssituationer och ska hjälpa till att bryta isolering. Det kan göras genom samvaro och hjälp till olika fritidsaktiviteter.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdomar över 12 år kan få korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skoldagens slut, samt heldagstillsyn på skollov och ferier. Avdelning för Funktionsstöd hanterar enbart myndighetsutövning.

Har du frågor och vill ha information om korttidstillsynen och dess verksamhet kontakta.

Barn-och Utbildningsförvaltningen
0581-810 00

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ger den som har en funktionsnedsättning möjlighet till miljöombyte och rekreation. Den ger också möjlighet för avlösning till anhöriga/närstående.

Korttidsvistelse kan vara plats på korttidsboende eller vistelse hos stödfamilj.

Ledsagarservice

Ledsagarservice ska kunna göra det lättare att ta sig till och från kultur- och fritidsaktiviteter, besöka släkt och vänner eller kanske bara ta en promenad.

Stöd av en ledsagare är en personlig service och ska vara anpassad utifrån individuella behov.

Personlig assistans

Den som är under 65 år samt har svår och varaktig funktiondnedsättning samt behöver personligt utformat stöd, kan ansöka om personlig assistans.

För att beviljas personlig assistans kan du exempelvis ha behov av stöd och hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, hjälp med måltider eller att kommunicera med andra.

Stödet ska utformas utifrån ett individuellt behov och den enskilde ska ha ett stort inflytande över utformningen av assistansen. Den enskilde kan själv välja vem som ska utföra assistansen. Ansökan måste alltid göras hos kommunens handläggare oberoende av vilken utförare man väljer.

Rådgivning och annat personligt stöd

Habiliteringen på Region Örebro län ansvarar för insatserna som bland annat kan ges av kurator, psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut. Ansökan görs hos habiliteringen på Region Örebro län. Mer information hittar du på Region Örebro läns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2017-08-28 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84

Kontakt

Handläggare
Madelene Adamsson
0581-812 89
Barbro Jungmarker
0581-812 93

Telefontid
Måndag, fredag
8.00-9.00
Tisdag, onsdag, torsdag
13.00-14.00

Mer information