Translate site

Tryggt att veta

Sekretess/tysnadsplikt
Alla som arbetar inom socialförvaltningen har sekretess. Det innebär att du som behöver stöd kan känna dig trygg och förvissad om att ingenting om dig yppas för utomstående. Personalen får inte lämna uppgifter om dig till någon annan myndighet eller närstående utan ditt samtycke. Sekretessen gäller även efter det att personalen slutat sin anställning.

Gåvor och testamente
Personalen får inte ta emot penninggåvor eller andra gåvor av värde. Personalen får inte medverka vid upprättande av testamente, gåvobrev eller liknande.
 
Hantering av privata medel
Det finns riktlinjer för hur hantering av privata medel ska ske inom funktionstöd. Riktlinjerna syftar till att skydda den funktionsnedsattes privat medel men också för att skapa säkerhet för berörd personal.

Uppdaterad: 2017-07-07 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84