Translate site

God man och förvaltare

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.  
Om en person på grund av sin funktionsnedsättning behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan tingsrätten förordna en förmyndare, god man eller förvaltare
Ansökan kan göras av den enskilde eller kommunens  handläggare.

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (en underårig) i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är det en eller båda föräldrarna tillsammans som är barnets förmyndare.

En god man är en man eller kvinna som t ex har till uppgift att hjälpa en äldre, sjuklig eller en person med funktionsnedsättning, med att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller sörja i övrigt för personen. Till god man förordnas vanligtvis lekmän.

Förvaltare förordnas för de personer som på grund av sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Den som får en förvaltare förordad för sig mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga.
För uppdraget som god man eller förvaltare utgår skäligt arvode efter normer som fastställts av kommunfullmäktige.
Den som är intresserad av att åta sig uppdraget att bistå en person med funktionsnedsättning eller annan person med hjälpbehov i olika mänskliga, ekonomiska eller rättsliga angelägenheter kan ta kontakt med Överförmyndaren.

Uppdaterad: 2012-02-16 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47
Kontakt

Överförmyndarnämnden Ljusnarsbergs kommun Gruvstugetorget
714 80 Kopparberg
0580-804 20

Information

Kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) har en gemensam överförmyndarnämnd med säte i Ljusnarsberg.